Kralja P. Svačića 16, Osijek

031-200-835

Studije i istraživanja

Korištenje laptopa

Studijske dokumentacije analiziraju:

 • cjelovite hidrotehničke sustave,
 • hidrološke slivove,
 • te pripadajuće rijeke i objekte.

Za cilj imaju definiranje zatečenog stanja te analizu potencijalnih varijantnih rješenja za unaprjeđenje i optimizaciju sustava, odnosno osiguranje sigurnog, ekonomičnog i funkcionalnog upravljanja u projektnom razdoblju.

Osim Studijskih analiza, IDT d.o.o. bavi se i istraživačkim aspektom kroz sudjelovanje u velikom broju domaćih i internacionalnih znanstvenih skupova, kao i kroz aktivnu suradnju sa znanstvenim institucijama na području RH.

Obavljamo usluge:

 • Nizrada studija izvedivosti
 • Nanaliza troškova i koristi
 • Nizrada aplikacija za EU fondove
 • Ntehno-ekonomskih analiza odabira cijevnog materijala
 • Nizrade koncepcijskih rješenja u smislu smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima i sustavima odvodnje

Usluge studija i istraživanja

Studije izvodljivosti

IDT d.o.o. bavi se izradom studija izvodljivosti za sufinanciranje fondova EU – poglavito u vodno-komunalnom sektoru.

Izrada takvog tipa studija predstavlja jedan od najzahtjevnijih dokumenata za povlačenje sredstava EU.

IDT d.o.o. u svom dugogodišnjem radu nudi povjerenje i iskustvo za izradu studijskih dokumentacije sa definiranim optimalnim tehničkim rješenjima sustava za planirani period projekta od 30 do 50 godina.

Ovakav dokument postavlja temelj za svakog javnog isporučitelja vodnih usluga (JIVU) na kojemu će se zasnivati njihovo buduće poslovanje (odnosi se na postojeću mrežu, planirane aktivnosti i unaprjeđenje sustava, smanjenje gubitaka i operativnih troškova kao i unaprijeđenije sustava).

Hidrološke studije

Izradom hidroloških studija daje se neophodna podloga za sve daljnje korake pri projektiranju otvorenih vodotoka i pripadajućih objekata (nasipi, retencije, akumulacije, ustave i sl.).

Provode se detaljne statističke analize slivova te se definiraju osnovni parametri vodnog režima, povratnih perioda, protoka, vodostaja i sl.

Tehno-ekonomska analiza

Tehno ekonomskom analizom definiraju se i uspoređuju svi tehnički i ekonomski parametri kako bi se Investitoru razradilo i predočilo optimalno rješenje.

Obavljamo višekriterijske analize vezane uz sve hidrotehničke radove i elemente.

Posebno možemo navesti izradu velikog broja Tehno-ekonomskih analiza za odabir cijevnog materijala izrađen za značajan broj javnih isporučitelja vodnih usluga na području RH.

Aplikacijski paketi za EU projekte i dokumentacije za nadmetanje

IDT d.o.o. nudi izradu aplikacijskih paketa za EU projekte u sklopu cjelovitog rješenja sufinanciranja i izrade studijsko projektne dokumentacije za povlačenja fondova iz EU.

Osim toga, IDT d.o.o. nudi i izradu dokumentacija za nadmetanje koja predstavlja osnovni dokument u fazi ponude, odabira i definiranja tehničkih specifikacija, što je ključno za uspješnu i kvalitetnu izgradnju svakog građevinskog projekta.

Elaborati za projektne zadatke

IDT d.o.o. za Naručitelje obavlja usluge pripreme projektnih zadataka i definiranje obima izvršenja usluga za sve projekte iz područja usluga projektiranja i stručnog nadzora, a za sektore hidrotehnike, geotehnike i gospodarenja otpadom.

Projektnim zadatkom se na jasan i nedvosmislen način utvrđuje razina i obim očekivane usluge od strane Izvršitelja, te je isti jedan od najbitnijih elemenata početne faze projekta.

Hidrauličko modeliranje

IDT d.o.o. izrađuje detaljne hidrauličke modele svih hidrotehničkih sustava.

Najveći broj izrađenih modela odnosi se na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe. To uključuje

 • vršenje detaljnih mjerenja parametara sustava i mreže,
 • kalibriranje postojećeg stanja sustava
 • te definiranje optimalnog rješenja planiranog sustava vodoopskrbe i javne odvodnje.

IDT d.o.o. vrši i hidrauličko modeliranje otvorenih vodotoka uz korištenje velikog broja programskih paketa.