Kralja P. Svačića 16, Osijek

031-200-835

Projektiranje

Građevinski projekt

Građevinski projekti predstavljaju organizirani skup aktivnosti koje za cilj imaju ishođenje akata za građenje uz poštivanje važećih zakonskih propisa i pravila struke te definiranje optimalnog tehničko-ekonomskog rješenja.

IDT d.o.o. bavi se uslugama izrade svih razina projektne dokumentacije:

 • pripremni i istražni radovi,
 • elaborati,
 • prikupljanje podloga,
 • idejna rješenja,
 • idejni projekti,
 • glavni projekti,
 • izvedbeni projekti i
 • projekti izvedenog stanja.

Projektiranje je vezano uz:

 • Nvodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda
 • Nuređaje za pročišćavanje otpadnih voda
 • Nzaštitu od štetnog djelovanja voda
 • Nregulacije rijeka i vodotoka
 • Nnavodnjavanja
 • Nsve vrste geotehničkog projektiranja i projektiranja konstrukcija

Usluge projektiranja

Sanitarna / komunalna hidrotehnika

Sanitarna / komunalna hidrotehnika odnosi se na izradu svih vrsta projektne dokumentacije vezane uz sustave javne vodoopskrbe i sustave javne odvodnje. Uključuje postavljanje kvalitetnih i modernih tehničkih rješenja koja se odnose na izgradnju cjelovitih sustava, sanaciju, rekonstrukciju i dogradnju mreže i objekata.

IDT d.o.o. bavi se izradom projektne dokumentacije za sve vrste vodno-komunalne infrastrukture.

Naše najviše područje djelovanja vezano je za javne sustave i industrijsku infrastrukturu, o čemu svjedoči i veliki broj izrađenih projekata te zadovoljnih investitora.

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda predstavljaju sastavni dio cjeline sustava javne odvodnje.

U današnje vrijeme zahtjevi na ove objekte, kao i specifičnost njihove izgradnje, iziskuju značajnu ekspertizu koja objedinjuje geotehnička, konstrukterska, hidrotehnička, arhitektonska, tehnološko-biološka, ekološka i mnoga druga znanja.

Naš dugotrajni rad, veliki broj uspješnih projekata i pouzdanih suradnika osiguravaju da kroz projektnu dokumentaciju dajemo optimalna rješenja.

Sva rješenja ostvaruju zahtijevane uvjete efluenta, minimalne troškove pogona i održavanja te sadrže moderne i jednostavne tehničke i upravljačke sustave.

Zaštita od štetnog djelovanja vode

Zaštita od štetnog djelovanja vode uključuje projektiranje i razradu tehničkih rješenja na svim razinama projektne dokumentacije vezane uz:

 • izgradnju i rekonstrukciju/sanaciju nasipa,
 • regulaciju otvorenih vodotoka,
 • izgradnju i rekonstrukciju kanala za prihvat oborinskih i poplavnih voda, retencija, akumulacija, ustava, brana i svih pratećih objekata u funkciji zaštite od štetnog djelovanja voda.

Naša rješenja predstavljaju cjelovitu analizu hidroloških, morfoloških i klimatskih utjecaja na sliv. Posebnu pozornost usmjeravamo na eko-hidrološki utjecaj analiziranog zahvata u prostoru.

Koncepcijska rješenja

U sklopu koncepcijskih rješenja analiziramo postojeća stanja vodno-komunalnih sustava.

Bavimo se detekcijom gubitaka u sustavu i problema, nakon čega definiramo optimalni zahvat koji će uz minimalnu investiciju pružiti najefikasnije rješenje (uspostave DMA zona, sanacije cjevovoda, zamjena opreme te promjena ustroja sustava i sl.).

Koncepcijska rješenja služe kao dobra podloga za pripremu projekata za financiranje iz sredstava EU u čemu IDT d.o.o. također ima značajna iskustva.

Geotehničko projektiranje

Tvrtka IDT d.o.o. nudi izradu svih vrsta geotehničkih projekata vezanih uz pripremne i istražne radove do izrade zaštite građevnih jama i pratećih elaborata uz glavne i izvedbene projekta.

Možemo se pohvaliti visokom stručnošću i kvalitetom izrade geotehničkih projekata.

Projektanti u IDT d.o.o. koriste najmodernije softverske pakete, a kroz suradnju s pouzdanim partnerima nudimo i sve vrste istražnih radova i pripadajućih elaborata, kao i konzultantske usluge vezane uz geotehničke probleme.

Konstrukcije

IDT d.o.o. bavi se izradom projekata konstrukcija vezanih uz sve elemente hidrotehnike:

 • armirano betonske retencije,
 • okna,
 • crpne stanice,
 • bazeni,
 • potporni zidovi,
 • ustave,
 • vodospreme,
 • propusti,
 • uređaji za pročišćavanje otpadnih voda (UPOVi)
 • i sl.